Základní informace

Jste-li na tomto webu, patříte zřejmě k těm, kteří chtějí poznat historii svého rodu.

Jména rodičů, jejich sourozenců, prarodičů… tím to zpravidla končí. Jen málokdo zná jméno babičky za svobodna, o sourozencích prarodičů ani nemluvě. Místo košatého stromu předků jen pár lístků vysoko v koruně. Pár nic neříkajících dat. Čas odnesl radostné i tragické události či docela obyčejné příběhy. Věčná škoda. Stejně jako my bychom nechtěli být nenávratně zapomenuti, nezaslouží si takový osud ani ti, díky nímž žijeme.

Příprava pro vypracování rodokmenu

Ať už se chcete pustit do zpracování rodové historie sami nebo tím pověříte profesionála, musíte nejdříve shromáždit výchozí data z domácích zdrojů. Vyptat se příbuzných, navštívit hřbitovy, prohledat doklady. Z každého rodného, oddacího a úmrtního listu, z parte, dopisu či jiného dokumentu vytěžit všechny informace – data, místa, jména, vztahy osob, povolání – a sepsat je do základního přehledu. Pro budoucí zpracování je výhodné shromáždit fotografie jednotlivých osob (nejlépe s uvedením data a místa, kde byl snímek pořízen) a míst, kde rodiny žily. Třešničkou na dortu jsou pak nahrané vzpomínky žijících pamětníků. Ne vždy se v této přípravné fázi podaří najít data, jimiž by mohlo začít samostatné bádání v archivu. Tam bývají uloženy matriky jen cca do roku 1920. Novější, tzv. “živé” leží dosud na příslušných obecních úřadech. Kdo tam může o vyhledání matričních záznamů žádat  a co je k tomu potřeba, se píše na stránkách ministerstva vnitra ČR. A když máte konečně shromážděny výchozí údaje a data, nastává čas spolupráce s profesionálním genealogem….

Volba postupu pátrání

je dalším logickým krokem. Je-li pátrání vedeno pouze po přímých předcích v jednotlivých generacích (výchozí osoba , otec : matka , děd : bába z otcovy strany, děd : bába z matčiny strany – ?), jde o vývod předků. Z pochopitelných důvodů se zpravidla zpracovává pro šest generací, tj. 64 předků. Jedna generace totiž představuje v historii cca 30 let a každá další znamená dvojnásobný počet přímých osob. Za deset generací, tj. cca 300 let, nám genové dědictví předalo 512 a po dalších dvou pokoleních už dokonce 2.048 lidí. Práce na vývodu předků se podobá blešímu cirkusu. Skáčete z matriky do matriky, od jména ke jménu, ale nakonec nevidíte skoro nic. Jen horu jmen a dat. Výsledná vypovídací hodnota není vysoká, neboť se nezjišťují počty a osudy sourozenců v jednotlivých generacích. Hlavní smysl spočívá v lékařském využití (např. dispozice k různým chorobám, hledání příbuzenských dárců kostní dřeně).

 

 

 

Podobně od nejstaršího doloženého předka se sestavuje i rozrod, který zahrnuje veškeré potomstvo (po meči i po přeslici) pocházející od určitého výchozího manželského páru. Zde není důležité příjmení, rozhodující je pokrevní příbuznost. i vyhotovení rozrodu je s ohledem na množství osob, spletitost vztahů a příjmení extrémně náročné.

Další variantou je rodokmen – strom života, vycházející od nejstaršího zjištěného předka, tzv. zakladatele rodu. Zahrnuje veškeré potomky, ale do dalšího pokolení sleduje vždy jen rodiny přeživších synů – nositelů příjmení. Právě pro doložené příbuzenství podle příjmení (tedy “po meči”) je tento způsob vyhledávání základní podmínkou pro kvalitní zpracování rodové kroniky.


Jednodušší – doporučovanou – obměnu,  představuje tzv. RODOKMEN PŘÍMÉ LINIE. Pátrání je zaměřeno vždy na rodiny přímých předků výchozí osoby a o ostatních sourozencích podává jen základní informace (sourozenec zemřel v dětství = linie končí; sourozenec se oženil či provdal = v budoucnu lze propojit rodokmeny). Právě tento způsob zpracování doplněný o bádání v gruntovních knihách, dalších archivních dokumentech a o souběžné historické události, dokáže za relativně dostupnou cenu přiblížit rodovou historii tak, aby předci nepředstavovali jen jména bez obsahu, ale konkrétní lidi v konkrétní době.


Kam až se lze v pátrání dostat?

Odpověď není jednoduchá – závisí to na množství dochovaných dokumentů, které se liší jak v jednotlivých farnostech (matriky) tak velkostatcích (gruntovní knihy). Jak už to bývá, někde byl písař důsledný, jinde práci odbýval; někde hořelo, jinde vzala listiny voda… V ideálním stavu se dá historie rodu dovést ke konci 16. století. Většina rodokmenů se do tzv. mrtvého bodu (tedy tam, kde nelze nalézt další údaje) dostane asi ve 2. polovině 17. století, kdy se začaly vést matriky. Velmi problematické bývají židovské rody, jejichž matriky se vedly až od dob Josefa II.; potíže se objevují i při vyhledávání údajů rodin nekatolického vyznání.

Zpracování rodokmenu

Pokud Vás zájem o zpracování historie rodu dovedl až sem a v samostatné práci vám brání nedostatek času, neznalost užívaných písem či němčiny a latiny, mohu Vám nabídnout svou pomoc. Při práci postupujeme v následujících krocích:

  • příběh rodu v knižní podobě zařazení zjištěných dat a doprovodných informací do kontextu regionální a obecné historie, postavení rodu v dějinách obce atd., rodinné fotografie, fotokopie a opis matričních zápisů, grafy)

Ve své práci se snažím co nejvíce přiblížit skutečnosti. K tomu nestačí znát jen matriční data, gruntovní zápisy atd., ale je třeba mít povědomí o dějinách dané oblasti a vědět více o osobách, které zasáhly do osudů sledovaného rodu. Teprve skládáním větších nebo jen zdánlivě drobných střípků vznikne živý obraz života předků.

Přemýšlíte, kolik to bude stát?

Nic před Vámi neskrývám a férově uvádím podrobný výpis cen. Všechno víte předem a konečná cena Vás pak nemůže překvapit.


Pro navázání spolupráce na vypracování historie Vašeho rodu nás kontaktujte písemně, telefonicky či e-mailem:

Marie Glöckner
Sokolovská 15
56151 Letohrad

tel. 465 621 024, mobil 777 318 173

rodokmeny@seznam.cz

 

 

blog o genealogii a historii: https://rodokmen.tode.cz

 

Print Friendly, PDF & Email