Přehled nabízených služeb

Jste-li na tomto webu, patříte zřejmě k těm, kteří chtějí poznat historii svého rodu.

Čas odnesl radostné i tragické události či docela obyčejné příběhy. Věčná škoda. Stejně jako my bychom nechtěli být nenávratně zapomenuti, nezaslouží si takový osud ani ti, díky nímž žijeme.

Zvu Vás na společnou cestu za nalezením dalších předků. Dříve než začneme, musíte si ujasnit, co od genealogického výzkumu očekáváte a podle toho si vybrat z nabídky našich služeb.

 

Příprava pro vypracování rodokmenu

Nejdříve musíte shromáždit výchozí data z domácích zdrojů. Vyptat se příbuzných, navštívit hřbitovy, prohledat doklady. Z každého rodného, oddacího a úmrtního listu, z parte, dopisu či jiného dokumentu vytěžit všechny informace – data, místa, jména, vztahy osob, povolání – a sepsat je do základního přehledu. Pro budoucí zpracování je výhodné shromáždit fotografie jednotlivých osob (nejlépe s uvedením data a místa, kde byl snímek pořízen) a míst, kde rodiny žily. Třešničkou na dortu jsou pak nahrané vzpomínky žijících pamětníků. Ne vždy se v této přípravné fázi podaří najít data, jimiž by mohlo začít samostatné bádání v archivu. Tam bývají uloženy matriky jen cca do roku 1920. Novější, tzv. „živé“ leží dosud na příslušných obecních úřadech. Kdo tam může o vyhledání matričních záznamů žádat  a co je k tomu potřeba, se píše na stránkách ministerstva vnitra ČR. A když máte konečně shromážděny výchozí údaje a data, nastává čas spolupráce s profesionálním genealogem….


 

Volba postupu pátrání

Kdo se nechce ponořit příliš hluboko do historie, zvolí ZÁKLAD rodokmen přímé linie. Pátrání je zaměřeno vždy na rodiny přímých předků výchozí osoby (bydliště, data narození, sňatku a úmrtí) a o ostatních sourozencích podává jen základní informace (bydliště, datum narození a pak sourozenec a) zemřel v dětství = linie končí nebo sourozenec b) se oženil či provdal = v budoucnu lze propojit rodokmeny). Z těchto získaných informací sestavíme rodokmen a rodový diagram a odevzdáme Vám databázi předků (GEDCOM), kterou můžete importovat do jakéhokoliv genealogického programu a dál ji doplňovat

Při tomto pátrání se počet nalezených údajů vztahuje zhruba ke 130 osobám. Což při ceně 150,- Kč za údaj představuje částku 19.500,- Kč. Osob samozřejmě může být méně i více a od toho se odvíjí i konečná cena.


Pokud chcete obohatit příběh rodiny o další fakta o předcích, případně prodloužit rodovou linii o jednu – dvě generace, můžeme provést DOPLŇUJÍCÍ ARCHIVNÍ VÝZKUM, tzn. prostudovat příslušné gruntovní knihy a další archivní dokumenty tak, aby předci nepředstavovali jen jména bez obsahu, ale konkrétní lidi v konkrétní době. Lze zjistit zejména vlastnictví gruntu a jeho předávání v rámci rodu, údaje o vybavení gruntu, velikosti výměnku pro odstupujícího hospodáře, dědické podíly atd.

K ceně za základní výzkum se připočítá 300,- Kč za jednu celou stranu zpracovaného textu. Cena za doplňující archivní výzkum se průměrně pohybuje kolem 4.500,- Kč. Ovšem záleží na tom, kolik informací se v prostudovaných materiálech podaří najít.


Dalším krokem na cestě za historií je zasazení získaných faktů do obecné historie české kotliny. Jednodušším způsobem jak zpracování provést je ČASOVÁ OSA. Dostanete dvousloupcový výstup, kde v jednom jsou rodová data a ve druhém data obecná. Získáte základní přehled o tom, jak mohly dějinné události (války, hladomor, epidemie, počasí atd.)  ovlivnit životy Vašich předků.

Časová osa má stabilně stanovenou cenu 3.000,- Kč.


Konečně jsme se společně dostali v genealogickém pátrání na vrchol, kterým je PŘÍBĚH RODU. Všechna zjištěná fakta včetně historických událostí, která zasáhla do života Vašich předků sepíšu jako vyprávění. Ve své práci se snažím co nejvíce přiblížit skutečnosti. K tomu nestačí znát jen matriční data, gruntovní zápisy atd., ale je třeba mít povědomí o dějinách dané oblasti a vědět více o osobách, které zasáhly do osudů sledovaného rodu. Teprve skládáním větších nebo jen zdánlivě drobných střípků vznikne živý obraz života předků. K povídání o životě jednotlivých generací přidám zvyklosti doprovázející jejich životy (zvyky provázející narození, sňatek a úmrtí) a další informace, které se vztahují k tomu, jak lidé tehdy žili. Text doplněný o grafické výstupy, přehled matričních a archivních dat  a časovou osu připravíme pro tisk. Buď si jej zařídíte sami nebo pro Vás necháme zpracovat knihy, které jistě udělají radost Vám, ale mohou sloužit i jako originální dárek pro Vaše příbuzné.

Stanovit cenu za toto zpracování nebylo jednoduché. Nakonec jsem zvolila variantu počtu znaků na stránce a 250,- Kč za jednu stranu. Průměrná cena je 15.000,- Kč, ale může se lišit podle toho, jak je historie rodu bohatá.


Někdo nechce znát jen otcovskou či mateřskou linii předků, ale zajímá jej pátrání pouze po přímých předcích v jednotlivých generacích (výchozí osoba , otec : matka , děd : bába z otcovy strany, děd : bába z matčiny strany – atd). Takový výstup se nazývá VÝVOD PŘEDKŮ a my jej zpracováváme pro 5. generací, tj. cca 70 údajů (narození, sňatek, úmrtí). Ovšem je třeba počítat s tím, že ne všechna data se podaří dohledat.  

Práce na vývodu předků je nejnáročnější. Proto počítáme 200,- Kč za údaj a fixní cenu za 5ti generační graf 14.000,- Kč, 6ti generační graf (cca 150 údajů) 30.000,- Kč.


Každého zajímá otázka: Kam až se lze v pátrání dostat?

Odpověď není jednoduchá – závisí to na množství dochovaných dokumentů, které se liší jak v jednotlivých farnostech (matriky) tak velkostatcích (gruntovní knihy). Jak už to bývá, někde byl písař důsledný, jinde práci odbýval; někde hořelo, jinde vzala listiny voda… V ideálním stavu se dá historie rodu dovést ke konci 16. století. Většina rodokmenů se do tzv. mrtvého bodu (tedy tam, kde nelze nalézt další údaje) dostane asi ve 2. polovině 17. století, kdy se začaly vést matriky. Velmi problematické bývají židovské rody, jejichž matriky se vedly až od dob Josefa II.; potíže se objevují i při vyhledávání údajů rodin nekatolického vyznání.


Pro navázání spolupráce na vypracování historie Vašeho rodu nás kontaktujte písemně, telefonicky či e-mailem:

 

Marie Glöckner
Sokolovská 15
56151 Letohrad

tel. 465 621 024, mobil 777 318 173

rodokmeny@seznam.cz

 

blog o genealogii a historii: https://rodokmen.tode.cz


Ceník pro rok 2022